گــروه مهنــدسی معتبـــرســازان ایــران

ایمنی مواد غذایی و HACCP

ایمنی مواد غذایی و HACCP
ما محصولات و راه حل های مختلف برای صنایع غذایی عرضه می کنیم، به خصوص برای اندازه گیری ها و ضبط های اجباری مطابق با استانداردهای HACCP قابل اجرا برای صنایع غذایی.